Działania w ramach projektu BIOREGIO Carpathians

WP 1: „Transnational project and financial management” (zarządzanie międzynarodowym projektem oraz jego budżetem), za realizację tego komponentu projektu BioREGIO odpowiada partner wiodący projektu BioREGIO Carpathians (dyrekcja Parku Narodowego Piatra Craiului). Działania w tym komponencie projektu BioREGIO obejmują koordynację prac wszystkich partnerów projektu, opracowanie zasad i podręczników jego realizacji, przygotowanie sprawozdań z realizacji i raportów finansowych, organizację konferencji oraz spotkań partnerów i Komitetu Sterującego projektu.

 

 

WP 2: „Communication Activities” (działania komunikacyjne), za realizację tego komponentu projektu BioREGIO odpowiada Tymczasowy Sekretariat Konwencji Karpackiej (UNEP Vienna - ISCC). Działania w tym komponencie projektu BioREGIO obejmują opracowanie i realizację strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej projektu, opracowanie logo i prowadzenie strony internetowej projektu, przygotowanie internetowego biuletynu i materiałów promocyjnych projektu, współpraca z mediami, organizacja konferencji w połowie i na zakończenie okresu realizacji projektu, oraz wydanie publikacji końcowej podsumowującej realizację i osiągnięcia projektu.

 

 

WP 3: „Database development” (przygotowanie bazy danych), za realizację tego komponentu projektu BioREGIO odpowiada Państwowa Służba Ochrony Przyrody Republiki Słowackiej. Działania w tym komponencie projektu BioREGIO obejmują gromadzenie i analizę danych, opracowanie Czerwonych List karpackich gatunków i siedlisk (Carpathian Red Lists of Species and Habitats), opracowanie list gatunków inwazyjnych (List of invasive alien species), przygotowanie bazy danych GIS i wspólnego systemu informacji o różnorodności biologicznej Karpat (Carpathian Joint Biodiversity Information System), organizacja 2. Konferencji Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych (CNPA), opracowanie podręcznika dot. ochrony karpackich obszarów podmokłych (Carpathian Wetlands Handbook).

 

 

WP 4: „Integrated management of Carpathian natural assets and protected areas” (zintegrowane zarządzanie zasobami przyrodniczymi Karpat oraz obszarami chronionymi), za realizację tego komponentu projektu BIOREGIO odpowiada Program Dunajsko-Karpacki WWF. Działania w tym komponencie projektu BioREGIO obejmują opracowanie studium dotyczącego uwarunkowań rozwoju regionalnego, studium dotyczącego mechanizmów finansowania działań obszarów chronionych, opracowanie i rozwój wspólnych metod zintegrowanego zarządzania (Common integrated management measures - CIMM) oraz raportu dotyczącego metodyki zintegrowanego zarządzania obszarami podmokłymi i leśnymi w Karpatach.

 

 

WP 5: “Continuity and connectivity” (zapewnienie ciągłości i łączności siedlisk naturalnych), za realizację tego komponentu projektu BIOREGIO odpowiada Akademia Europejska EURAC. Działania w tym komponencie projektu BioREGIO obejmują gromadzenie i analizę danych, identyfikację barier dla ekologicznej ciągłości i łączności w Karpatach (w szczególności barier dla migracji gatunków fauny), opracowanie wytycznych.

 

 

WP 6: “Pilot projects” (projekty pilotażowe), za realizację tego komponentu projektu BioREGIO odpowiada Park Narodowy Duna-Ipoly. Działania w tym komponencie projektu BioREGIO obejmują określenie priorytetów wspólnych działań w trzech transgranicznie chronionych obszarach (na granicach między Węgrami a Słowacją, Rumunią i Serbią, oraz między Rumunią a Ukrainą) a następnie zawarcie porozumień o współpracy pomiędzy objętymi projektami pilotażowymi obszarami chronionymi tych krajów.

 

 

WP 7: “Intergovernmental platform and stakeholders involvement” (platforma międzyrządowa oraz włączanie interesariuszy) – za realizację tego komponentu projektu BioREGIO odpowiada Tymczasowy Sekretariat Konwencji Karpackiej (UNEP Vienna - ISCC). Działania w tym komponencie projektu BioREGIO obejmują organizację posiedzeń platformy międzyrządowej w ramach Konwencji Karpackiej oraz konsultacyjnych spotkań interesariuszy, obchodów Dnia Karpackiego, oraz opracowania studium dotyczącego możliwości osiągnięcia podobnych rezultatów jak w projekcie BioREGIO w sąsiadującym z Karpatami obszarze Bałkanów.

Serwisem opiekuje się Centrum UNEP/GRID-Warszawa