Zadania Centrum UNEP/GRID-Warszawa w projekcie BIOREGIO Carpathians

Pierwotnie partnerem projektu BioREGIO po stronie polskiej był Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, który jednak wycofał się z jego realizacji.

 

Z uwagi na to, że część zakładanych efektów projektu BioREGIO wymagała współpracy wszystkich Stron Konwencji oraz dostarczenia danych z wszystkich państw karpackich – w uzgodnieniu z Ministerstwem Środowiska RP, Tymczasowym Sekretariatem Konwencji Karpackiej oraz partnerem wiodącym projektu (dyrekcją Parku Narodowego Piatra Craiului) część planowanych pierwotnie zadań dla polskiego partnera w ramach projektu BioREGIO przejęła Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa przystąpiło do konsorcjum projektowego w późnym etapie realizacji projektu BioREGIO, tj. na rok przed jej zakończeniem (akceptacja władz EU SEE ETC Programme dla zmiany polskiego partnera w konsorcjum nastąpiła dnia 7 maja 2013 r., podczas gdy zakończenie realizacji projektu BioREGIO został przesunięte z 31 grudnia 2013 r. na 30 czerwca 2014 r.), a zatem w momencie, gdy pozostali partnerzy projektu byli albo znacznie już zaawansowani w realizacji zadań przydzielonych im w ramach konsorcjum, bądź właśnie już ich realizację kończyli.

 

Z uwagi na powyższe, Centrum UNEP/GRID-Warszawa podjęło się uczestniczenia jedynie w tych działaniach projektu BioREGIO, których:

  • zakończenie planowane było pierwotnie na koniec 2013 r.;
  • a zakładany efekt prac miał mieć charakter „ogólno-karpacki”, tj. wymagał dostarczenia danych dotyczących polskiej części Karpat oraz udziału partnera ze strony polskiej. 

 

Dodatkowymi kryteriami były:

  • cel danego działania projektu BioREGIO, bezpośrednio korespondujący z zapisami ratyfikowanego przez RP Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej (Dz.U. 2010 Nr 90, poz. 591) do Ramowej Konwencji Karpackiej;
  • oraz dziedziny specjalizacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

 

Wśród zadań Centrum UNEP/GRID-Warszawa w projekcie BioREGIO Carpathians znalazły się m.in.:

  • wkład w ramach WP3 w gromadzenie danych pochodzących z badań naukowych, inwentaryzacji przyrodniczych oraz map dla polskiej części Karpat dotyczących występowania siedlisk naturalnych i półnaturalnych, występowania rodzimych dla Karpat gatunków flory i fauny, w szczególności gatunków zagrożonych, włączając gat. endemiczne i duże drapieżniki; identyfikacja i ocena obecnych i prognozowanych zagrożeń dla stanu ich ochrony; tworzenie bazy danych i opracowanie Czerwonych List karpackich gatunków i siedlisk (Carpathian Red Lists of Species and Habitats), oraz list gatunków inwazyjnych (List of invasive alien species);
  • wkład w ramach WP3 w przygotowanie bazy danych GIS i wspólnego systemu informacji o różnorodności biologicznej Karpat (Carpathian Joint Biodiversity Information System);
  • wsparcie w ramach WP3 organizacji 2. Konferencji Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych (CNPA) w 2013 r.;
  • wkład w ramach WP5 w gromadzenie i analizę danych pochodzących z badań naukowych, inwentaryzacji przyrodniczych oraz map dla polskiej części Karpat w celu identyfikacji i określenia obszaru ostoi oraz najważniejszych korytarzy ekologicznych, pozwalających na rozprzestrzenianie się i migrację gatunków, w szczególności dużych drapieżników; identyfikację barier dla ekologicznej ciągłości i łączności w Karpatach, opracowanie odnośnego raportu i wytycznych; opracowanie podręcznika dotyczącego gromadzenia danych w Karpatach oraz przygotowania narzędzi GIS dla metadanych, gromadzenia i wizualizacji danych dotyczących różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat.

 

 

 

Serwisem opiekuje się Centrum UNEP/GRID-Warszawa