Cel projektu BIOREGIO Carpathians

Celem projektu BioREGIO Carpathians „Zintegrowane zarządzanie różnorodnością biologiczną i krajobrazową dla zrównoważonego rozwoju i łączności ekologicznej regionu Karpat” jest przygotowanie procesu wdrażania głównych postanowień:

 • „Konwencji Karpackiej” czyli Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Dz.U. 2007 Nr 96, poz. 634), w szczególności jej Artykułu 4 dotyczącego ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej;
 • Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej (Dz.U. 2010 Nr 90, poz. 591) do Konwencji Karpackiej, w szczególności jego:
  • Artykułu 8 (Ochrona, utrzymywanie, odtwarzanie i zrównoważone użytkowanie siedlisk naturalnych i półnaturalnych);
  • Artykułu 9 (Ciągłość i wzajemna spójność pomiędzy naturalnymi i półnaturalnymi siedliskami, sieć ekologiczna w Karpatach);
  • Artykułu 12 (Ochrona zagrożonych gatunków, w tym gatunków endemicznych i dużych drapieżników Karpat);
  • Artykułu 13 (Zapobieganie wprowadzaniu inwazyjnych gatunków obcych i/lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych zagrażających ekosystemom, siedliskom lub gatunkom, ich kontrolowanie lub eliminowanie);
  • Artykułu 18 (Spójne systemy monitoringu i informacji);
  • Artykułu 19 (Skoordynowane badania naukowe i wymiana informacji).

 

Serwisem opiekuje się Centrum UNEP/GRID-Warszawa