O projekcie BIOREGIO Carpathians


Projekt BioREGIO Carpathians „Zintegrowane zarządzanie różnorodnością biologiczną i krajobrazową dla zrównoważonego rozwoju i łączności ekologicznej regionu Karpat” (Integrated management of biological and landscape diversity for sustainable regional development and ecological connectivity in the Carpathians) jest realizowany przez konsorcjum 16 partnerów z wszystkich państw karpackich oraz Austrii i Włoch.

 

Projekt BioREGIO Carpathians jest realizowany w latach 2011-2014, przy wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej dla Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Z uwagi na źródło współfinansowania działań w ramach projektu BioREGIO Carpathians udział partnerów projektu z Czech i Polski (jako państw członkowskich UE nienależących do obszaru Programu dla Europy Środkowo-Wschodniej) oraz z Serbii (niebędącej państwem członkowskim UE) wymagał podpisania stosownych dodatkowych umów, co było powodem opóźnienia rozpoczęcia realizacji projektu.

 

Projekt BioREGIO Carpathians został uznany za jeden z projektów „flagowych” na rzecz wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Dunaju (EUSDR - EU Strategy for the Danube Region).

Serwisem opiekuje się Centrum UNEP/GRID-Warszawa