Strategiczny Plan Działań na rzecz wdrażania „Protokołu o różnorodności biologicznej”

Do realizacji postanowień protokołu tematycznego do Ramowej Konwencji niezbędne jest zazwyczaj przyjęcie przez Strony Protokołu wspólnej międzynarodowej strategii/Strategicznego Planu Działań (SAP – ang. Strategic Action Plan) na rzecz jego wdrażania. Przyjęcie Strategicznego Planu Działań zostało przewidziane Art. 21 ust. 3 „Protokołu o różnorodności biologicznejdo Konwencji Karpackiej.

 

W odróżnieniu od Konwencji lub Protokołu tego rodzaju wspólny dokument nie ma charakteru wiążącego Strony aktu prawa międzynarodowego, nie wymaga zatem podpisania oraz ratyfikacji przez Strony Protokołu, a do „wejścia w życie” strategii lub strategicznego planu działań wystarcza oficjalne przyjęcie dokumentu przez Strony, dokonywane na spotkaniu Konferencji Stron Konwencji i zapisane w decyzjach Spotkania.

 

Strategiczny Plan Działań na rzecz wdrażania „Protokołu o różnorodności biologicznej” został przyjęty podczas trzeciego spotkania Konferencji Stron (COP3) Konwencji w maju 2011 r. w Bratysławie, z horyzontem czasowym zakreślonym na 12 lat, czyli do 2023 r. Projekt tekstu Strategicznego Planu Działań został przygotowany po stronie polskiej w 2007 r. (równocześnie z opracowaniem projektu tekstu Protokołu), podczas gdy ostateczny kształt tego dokumentu przyjętego przez Konferencję Stron jest wynikiem konsultacji międzynarodowych pomiędzy Stronami.

 

  • Strategiczny Plan Działań na rzecz wdrażania Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej - Strategic Action Plan for the Implementation of the Protocol on Conservation and Sustainable Use of Biological and Landscape Diversity (UNEP/CC/COP3/DOC/7)
Serwisem opiekuje się Centrum UNEP/GRID-Warszawa