Konwencja Karpacka

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat („Konwencja Karpacka”) jest drugą w skali światowej (po Konwencji Alpejskiej) wielostronną umową międzynarodową dotyczącą pojedynczego regionu górskiego, ustanowioną na zasadach traktatowych prawa międzynarodowego.

 

 

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Konwencja Karpacka) została przyjęta podczas Piątej Konferencji Ministrów “Środowisko dla Europy” i podpisana dnia 22 maja 2003 r. w Kijowie. Konwencja Karpacka weszła w życie dnia 4 stycznia 2006 r.

 

Celem Konwencji Karpackiej jest współpraca międzynarodowa oraz prowadzenie przez państwa będące jej Stronami wszechstronnej polityki na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju regionu karpackiego, dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego Karpat.

 

Stronami Konwencji Karpackiej jest siedem państw regionu karpackiego: Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska, Rumunia, Republika Serbii, Republika Słowacka, Ukraina i Węgry. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Konwencję Karpacką dnia 27 lutego 2006 r., w związku z czym Konwencja Karpacka weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 czerwca 2006 r.

 

 

Zgodnie z Art. 91 ust.1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw dnia 31 maja 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 96 poz. 634) Konwencja Karpacka stała się częścią krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana.

 

Konwencja Karpacka stosuje się w Polsce do obszaru 18 612,48 km2 (ok. 6% powierzchni lądowej kraju), określonego granicami administracyjnymi 200 gmin położonych w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim.

 

Z uwagi na ramowy charakter Konwencji Karpackiej i stopień ogólności jej zapisów, wdrażanie Konwencji wymaga uprzedniego przyjęcia odpowiednich powiązanych z nią dokumentów wykonawczych – tematycznych protokołów, dotyczących poszczególnych dziedzin objętych Konwencją.

Serwisem opiekuje się Centrum UNEP/GRID-Warszawa